Sosyal Uygunluk Politikası

Intercity Filo olarak çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve çevremize, sağlamış olduğumuz hizmetin ve yönetimin her aşamasında, şeffaf, duyarlı, kaliteli bir sistem kurmayı ve sürekliliğini sağlamayı benimsemekteyiz.


Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi

Şirketimiz, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalmaktadır. Hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilmemektedir. Stajyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almamayı taahhüt eder.


Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi:

Çalışan bir personel işverenle arasında kendisinin rızasıyla kurulan iş sözleşmesi gereği ücret karşılığı görev tanımında belirtilen işi yapmakla yükümlüdür. İşveren, çalışan kişinin rızası dışında fazla mesai veya iş sözleşmesi dışında bir işte çalışma yaptırmamayı taahhüt eder.


Ayrımcılığın Önlenmesi

Çalışanlar arasında yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, soy, etnik ve milli köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, ailevi sorumluluklar, hastalık, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul açısından ayrımcılık yapmamaya özen göstermeyi ve ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlerine entegre etmeyi taahhüt eder.


Paydaşlarla Bağlılık

Şirketimiz, paydaşlarıyla iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Tüm paydaşlarına karşı adil ve eşit mesafede davranmayı taahhüt eder.


Etik İlkelere Uymak

Şirketimizde yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha göstermemeyi; çıkar sağlamak, iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemeyi, Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmayı, çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmayı, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumayı taahhüt eder.


Çalışma Saatleri ve Ücretler

Şirketimizde yasal çalışma süreleri, ilgili ulusal kanunlara uygun olarak uygulanır. Hiçbir çalışan zorunlu olarak fazla mesai yapmak zorunda bırakılmaz ve haftalık tatil ve resmi / bayram tatillerinde çalışmaya zorlanamaz. Şirketimiz, çalışanlarına; sektöre ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız; ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirmeyi taahhüt eder.


Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerini kullanırlar. İşin niteliğine göre çalışma günleri farklılık göstermektedir.


Yabancı Uyruklu Çalışanlar

Kurumumuzda, yasalara uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için, işe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. Yabancı uyruklu çalışanların çalışma konusundaki yasal hakları korunur.


İnsan Kaçakçılığı

Şirketimiz her türlü insan kaçakçılığına karşıdır ve herhangi bir yasadışı çalışan istihdam etmemeyi taahhüt eder.


İşe Alma ve İstihdam

Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdamı gerçekleştirmeyi taahhüt eder.


İş Sözleşmesi

Kurumumuz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday çalışana teklif edilen koşulları içeren “İş Sözleşmesi” hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden çalışana sözleşme ve işin/kurumun gerektirdiği evraklar imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışana verilir, oryantasyon eğitimi ile kurumumuz ve işin gerektirdiği tüm kural ve uygulamalar ilgili çalışana aktarılır.


Disiplin

Kurumumuz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla “Personel ve Disiplin Yönetmeliği’’nde belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.


Sağlık ve Güvenlik

Şirketimiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini asgariye indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Kurumumuzda, şiddetin, tehdidin, istismarın ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir. Yasal mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanır.


Çevrenin Korunması

Yasal çevre mevzuatlarına ve müşteri standartlarına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi, etkin bir atık yönetimi ile kirliliği kaynağından azaltmayı, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı taahhüt eder.


Dilek ve Şikayetlerin İletilmesi

Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletebileceği alternatif metotları oluşturmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirim yaparak uygun çalışma ortamını tesis etmeyi, çalışanın dilek ve şikâyet bildirimine karşılık kendisine misilleme yapılmayacağını taahhüt eder.